HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN CÔNG TY


 • Lưu ý: Thông tin khi nhà thầu đăng ký tài khoản chỉ là các thông tin chính. Sau khi đăng ký tạo tài khoản và đăng nhập thành công, nhà thầu cần truy cập vào hệ thống eBidding để tiến hành cập nhật thông tin chi tiết công ty.


  • Các thông tin cần cập nhật bao gồm:
   • Thông tin liên lạc
   • Thông tin thị trường kinh doanh
   • Trụ sở, văn phòng công ty
   • Dự án công ty
   • Thông tin hàng hóa, dịch vụ
   • Thông tin tài chính1. Tại màn hình eBidding, kích chuột vào biểu tượng góc trái màn hình, chọn Chỉnh sửa thông tin công ty

2. Cập nhật thông tin


* THÔNG TIN CÔNG TY
 • Thông tin hiển thị là thông tin chính của công ty.


 • Để cập nhật lại thông tin, nhà thầu chọn Sửa thông tin và nhập thông tin cần chỉnh sửa  • LOGO CÔNG TY:  bấm chọn Bấm chọn ảnh để thêm ảnh logo của công ty


  • FILE GIỚI THIỆU CÔNG TY: Bấm chọn file để thêm file đính kèm giới thiệu chi tiết về hoạt động của công ty.


 • Bấm Lưu lại để lưu thông tin công ty đã chỉnh sửa* THÔNG TIN LIÊN LẠC • Bấm Thêm mới để thêm mới thông tin liên hệ  • Quốc gia: chọn quốc gia
  • Tên người liên lạc: nhập tên người liên lạc tại quốc gia đó
  • Email
  • Số điện thoại
  • Ghi chú
 • Bấm Lưu lại để lưu thông tin liên lạc


 • Để chỉnh sửa, bấm chọn thông tin liên hệ muốn chỉnh sửa


 • Nhập thông tin chỉnh sửa


 • Nhấn Lưu lại để lưu thông tin chỉnh sửa* THỊ TRƯỜNG KINH DOANH • Bấm Chỉnh sửa để thêm mới hoặc bỏ đi thông tin thị trường kinh doanh • Bấm Lưu lại để lưu thông tin chỉnh sửa* TRỤ SỞ, VĂN PHÒNG CÔNG TY • Bấm Thêm mới để thêm mới thông tin trụ sở, văn phòng công ty  • Quốc gia: chọn quốc gia
  • Email: nhập email của trụ sở, văn phòng
  • Số điện thoại: nhập số điện thoại của trụ sở, văn phòng
  • Ghi chú: nhập địa chỉ của trụ sở, văn phòng
 • Bấm Lưu lại để lưu thông tin Trụ sở, văn phòng công ty


 • Để chỉnh sửa, bấm chọn trụ sở, văn phòng công ty muốn chỉnh sửa


 • Nhập thông tin chỉnh sửa


 • Nhấn Lưu lại để lưu thông tin chỉnh sửa* DỰ ÁN CÔNG TY • Bấm Thêm mới để thêm mới thông tin dự án của công ty  • Tên dự án: nhập tên dự án triển khai
  • Chủ đầu tư: nhập tên chủ đầu tư của dự án
  • Giá trị: nhập giá trị hợp đồng của dự án, chọn đơn vị tiền tệ
  • Thời gian bắt đầu: thời gian bắt đầu thực hiện dự án
  • Thời gian kết thúc: thời gian hoàn thành dự án
  • Loại vốn: nhập loại vốn dự án
  • Phạm vi công việc: nhập nội dung công việc triển khai
 • Bấm Lưu lại để lưu thông tin Dự án


 • Để chỉnh sửa, bấm chọn dự án muốn chỉnh sửa


 • Nhập thông tin chỉnh sửa


 • Nhấn Lưu lại để lưu thông tin chỉnh sửa* THÔNG TIN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ • Bấm Chỉnh sửa để thêm mới hoặc bỏ đi thông tin hàng hóa, dịch vụ • Bấm Lưu lại để lưu thông tin chỉnh sửa* THÔNG TIN TÀI CHÍNH • Bấm Thêm mới để thêm mới thông tin tài chính của công ty  • Năm tài chính
  • Doanh thu
  • Lợi nhuận gộp
  • Lợi nhuận ròng
  • Vốn chủ sở hữu
 • Bấm Chọn file để upload file báo cáo tài chính
 • Bấm Lưu lại để lưu thông tin tài chính


 • Để chỉnh sửa, bấm chọn thông tin tài chính muốn chỉnh sửa


 • Nhập thông tin chỉnh sửa


 • Nhấn Lưu lại để lưu thông tin chỉnh sửa

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks