HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG


1. Chọn ĐĂNG NHẬP
2. Nhập thông tin đăng nhập  • Tên đăng nhập: nhập tên đăng nhập đã được cấp trong email thông báo Fecon gửi.
  • Mật khẩu: nhập mật khẩu đã được cấp trong email thông báo Fecon gửi3. Nhấn ĐĂNG NHẬP


  • Giao diện hệ thống sau khi đăng nhậpTÊN GÓI THẦU:

       - Nhập tên gói thầu cần tìm kiếm

TRẠNG THÁI:

       - Chọn trạng thái gói thầu cần xem

   • Gói thầu được mời: những gói thầu nhà thầu được Fecon mời tham gia đấu thầu.
   • Đang thầu: những gói thầu đang tham gia đấu thầu.
   • Đã kết thúc: những gói thầu đã kết thúc đấu thầu.

LOẠI GÓI THẦU:

       - Các loại gói thầu tại Fecon mà nhà thầu có thể tham gia đấu thầu.4. Nhấn TRANG CỦA TÔI để truy cập vào hệ thống eBidding


 • Hệ thống chuyển sang giao diện trang eBidding
CÔNG VIỆC CẦN XỬ LÝ:

       - Lịch sử thông báo các công việc mà nhà thầu cần xử lý


TRAO ĐỔI VỚI FECON

       - Thông tin trao đổi với Fecon của từng gói thầu


DANH SÁCH GÓI THẦU ĐANG THAM GIA

       - Danh sách các gói thầu mà nhà thầu đang tham gia.


DANH SÁCH GÓI THẦU ĐƯỢC MỜI

       - Danh sách các gói thầu mà nhà thầu được mời tham gia và đang ở trạng thái chờ nhà thầu xác nhận Tham gia hay Từ chối.


DANH SÁCH GÓI THẦU RỘNG RÃI

       - Danh sách các gói thầu được mở rộng rãi. Bất kỳ nhà thầu nào cũng có thể tham gia đấu thầu trực tuyến.


 • Menu chức năng của hệ thống eBidding


  • Nhấn vào biểu tượng góc trái màn hình.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files