HƯỚNG DẪN THAM GIA ĐẤU THẦU


    • Trao đổi với Fecon: trao đổi thông tin với cán bộ phụ trách gói thầu của Fecon.


    • Thông tin chào thầu: nhập các thông tin chào thầu theo các tiêu chí mà Fecon đề ra.


    • Hồ sơ thầu: nộp và quản lý hồ sơ đấu thầu.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites