EMAIL VÀ THỐNG BÁO TRÊN HỆ THỐNG


  • Email thông báo Yêu cầu tạo tài khoản đã được phê duyệt: sau khi yêu cầu tạo tài khoản của nhà thầu được Fecon phê duyệt, sẽ có email thông báo tài khoản đăng nhập gửi đến email nhận thông báo của nhà thầu.

Nội dung email:- Click website theo đường link để truy cập vào hệ thống.

- Nhập Tên đăng nhập/ Mật khẩu theo Tên đăng nhập/ Mật khẩu trong email.  • Email thông báo mời thầu: trong trường hợp nhà thầu được Fecon chủ động mời tham gia gói thầu, Fecon sẽ gửi email mời thầu đến nhà thầu.

- Click theo đường link để truy cập vào gói thầu trên hệ thống.  • Email thông báo thay đổi thông tin gói thầu: trong trường thông tin gói thầu có thay đổi (yêu cầu kỹ thuật, khối lượng...). Hệ thống sẽ gửi email thông báo tới nhà thầu.

- Click theo đường link để truy cập vào gói thầu trên hệ thống và xem thông tin thay đổi.  • Thông báo trên hệ thống eBidding: khi nhà thầu được mời tham gia một gói thầu, có thông tin tra đổi của Fecon gửi tới sẽ có thông báo trên màn hình Dashboard khi đăng nhập vào hệ thống hoặc trong Notify.

Thông báo màn hình Dashboard:


   • Công việc cần xử lý: danh sách thông báo các công việc cần xử lý
   • Trao đổi với Fecon: nội dung trao đổi với Fecon theo từng gói thầu.


Notify:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks