HƯỚNG DẪN NHẬP THÔNG TIN CHÀO THẦU


- Thông tin chào thầu: là các tiêu chí xét duyệt gói thầu do Fecon đưa ra, phục vụ cho công tác chấm điểm nhà thầu trên hệ thống.


- Nhà thầu căn cứ hồ sơ thầu và cần nhập đầy đủ các tiêu chí chào thầu để Fecon có thông tin phục vụ công tác chấm thầu.1. Vào chi tiết gói thầu, chọn Thông tin chào thầu

2. Nhập câu trả lời cho các thông tin chào thầu theo hồ sơ thầu


  • Ba kiểu nhập tiêu chí:
    • Nhập giá trị số: nhập câu trả lời với kiểu số.
    • Danh sách chọn: chọn câu trả lời trong danh sách.
    • Nhập chữ3. Nhấn Lưu lại để gửi câu trả lời tới Fecon

- Nhà thầu được phép sửa và gửi lại thông tin chào thầu trong giai đoạn Nộp hồ sơ.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator